ටයි පටිය ටයි පටිය 1.0 android logo

ටයි පටිය ටයි පටිය 1.0

නියපොතු බැඳුනු වඩාත් මුල්ම ක්රම!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5