සෝම්බී, දුවන්න! 2.3.0 නිර්මාණය කරන්න 113 android logo

සෝම්බී, දුවන්න! 2.3.0 නිර්මාණය කරන්න 113

සරල කර්තව්යයන් ඉටු කිරීමෙන් zombies වලින් බේරීමට ස්තුති කිරීම අමුතු වැඩසටහනකි. (?!)