සත්ව සවුන් 1.0 android logo

සත්ව සවුන් 1.0

සුබ සන්ධ්යාවක්. මම ඔබේ ප්රථම Android යෙදුම වෙත ඉදිරිපත් කරමි.